Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. OBCHODNÍ PODMÍNKY, PROVOZOVATEL
1.1. Tyto obchodní podmínky stanoví vzájemná práva a povinnosti provozovatele internetového portálu a zákazníka, který vstupuje s tímto provozovatelem do vzájemných právních vztahů.
1.2. Provozovatelem internetového portálu umístěného na adrese www.motomxshop.cz je společnost HULHO, s.r.o., sídlem Thomayerova 10, Aš, 352 01, Česká republika, IČ: 26351374, DIČ: CZ26351374, zapsaná u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 14717 (dále jen „Provozovatel“)
1.3. Osobou oprávněnou jednat za provozovatele je Bc. Ladislav Červenka, email: info@motomxshop.cz, tel: +420 602 730 401


2. VÝKLAD POJMŮ
2.1. Za účelem zjednodušení jednotlivých ustanovení těchto obchodních podmínek se nadále užívají zkratky jednotlivých pojmů nebo typizovaná slovní označení, která lze vykládat vždy pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami, nestanoví-li konkrétní ustanovení těchto obchodních podmínek jinak.
2.2. Pro účely těchto obchodních podmínek se stanoví následující označení:
2.2.1. „OP“ se rozumí tyto obchodní podmínky v aktuálním znění,
2.2.2. „Provozovatelem“ se rozumí provozovatel internetového obchodu jak je definován v bodě 1.1. OP, přičemž pro účely uzavření kupní smlouvy se jím rozumí     prodávající,
2.2.3. „Zákazníkem“ se rozumí kterákoliv osoba, která projeví zájem uzavřít s Provozovatelem kupní smlouvu, nebo která projeví zájem o registraci na stránkách Provozovatele, přičemž pro účely kupní smlouvy se jím rozumí kupující,
2.2.4. „Eshopem“ se rozumí internetový obchod Provozovatele umístěný na webové adrese www.motomxshop.cz,
2.2.5. „Rekapitulací“ se rozumí elektronická rekapitulace objednávky Zákazníka dále definovaná v bodu 4.3. těchto OP,
2.2.6. „Objednávkou“ se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím Eshopu jak je dále definovaná v bodu 4.1. těchto OP,
2.2.7. „kupní smlouvou“ kupní smlouva uzavřená na základě a v souladu s bodem 5.1. a násl. těchto OP.
2.2.8. „Fakturou“ daňový doklad vydaný podle platných a účinných právních předpisů.
2.2.9. „reklamací“ se rozumí postup uplatnění práv z vad stanovený v článku 10. těchto OP.


3. O REGISTRACI
3.1. Veškeré údaje, poskytnuté Zákazníkem při registraci, slouží pouze pro účely identifikace při nákupu u Provozovatele a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Údaje jsou poskytovány prostřednictvím zabezpečeného přenosu dat. S údaji je nakládáno plně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
3.2. Potvrzením registrace Zákazník souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu Provozovatele, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
3.3. Nabídkové e-maily dle bodu 3.2. OP budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@motomxshop.cz, nebo na pevné adrese uvedené v textu nabídkového emailu.
3.4. Registrace je dobrovolná a není podmínkou pro uskutečnění objednávky zboží.


4. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY
4.1. Zákazník prostřednictvím Eshopu v několika krocích vytvoří objednávku, která obsahuje alespoň:
4.1.1. údaje o Zákazníkovi, tedy jméno, příjmení, celou adresu, tedy název ulice, číslo popisné a orientační, název města a poštovní směrovací číslo, email, popřípadě další adresu sloužící k fakturaci, je-li odlišná od adresy, sloužící k dodání zboží,
4.1.2. označení zboží, které Zákazník hodlá zakoupit (popis hlavních vlastností zboží je dostupný vždy u konkrétního zboží na Eshopu Provozovatele),
4.1.3. způsob platby za zboží a jeho celkovou cenu s i bez daně z přidané hodnoty,
4.1.4. způsob dodání zboží a celkové náklady na jeho přepravu.


Dále jen „Objednávka“.
4.2. Objednávka Zákazníka, učiněná prostřednictvím Eshopu, je nabídkou kupní smlouvy, přičemž se má za to, že taková nabídka uzavření kupní smlouvy se skládá z objednávky Zákazníka, respektive jejího souhrnu při vytváření Objednávky v Eshopu, a OP, které dále rozvádějí vzájemná práva a povinnosti stran kupní smlouvy.
4.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku nebo její část v těchto případech:
4.3.1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo
4.3.2. došlo k výrazné změně ceny zboží nezávisející na vůli Provozovatele, nebo
4.3.3. došlo k předchozímu opakovanému porušení OP ze strany Zákazníka.
Provozovatel neprodleně kontaktuje Zákazníka o odmítnutí Objednávky a informuje jej o dalším postupu. Pokud Zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
4.4. Pokud Zákazník odvolá svou Objednávku do 12 hodin od jejího vytvoření, považujeme Objednávku za odvolanou. Odvolání lze poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při odvolání Objednávky Zákazník uvede své jméno, e-mail a číslo Objednávky, jinak nebude na zrušení Objednávky brán zřetel. V takovém případě nebyla doručením rekapitulace ve smyslu bodu 5.1. těchto OP uzavřena kupní smlouva.
4.5. Odvolání Objednávky později než 12 hodin od jejího vytvoření lze pouze se souhlasem Provozovatele.
4.6. Všechny Objednávky přijaté Eshopem jsou závazné a považují se za vážný, srozumitelný a určitý projev vůle Zákazníka. Pokud Zákazník úmyslně vytvoří Objednávku, která bude v rozporu s tímto bodem OP, zavazuje se uhradit Provozovateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s dobrou vírou v závaznost Objednávky Zákazníka.


5. KUPNÍ SMLOUVA
5.1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení elektronické rekapitulace Objednávky Zákazníka na emailovou adresu, kterou pro tyto účely Zákazník Provozovateli sdělí (dále jen „Rekapitulace“), není-li v těchto OP uvedeno jinak. Taková Rekapitulace obsahuje vždy následující údaje:
5.1.1. označení objednávaného zboží s hypertextovým odkazem na dané zboží na stránkách Provozovatele,
5.1.2. údaje poskytnuté Provozovateli Zákazníkem při vytváření Objednávky (bod 4.1. těchto OP) nebo registraci (článek 3. těchto OP),
5.1.3. přílohou Rekapitulace je aktuální znění OP obsahující práva Zákazníka z vadného plnění.
5.2. V případě, že Zákazník uvede pro účely doručení Rekapitulace nesprávný email, případně email, ke kterému nemá dlouhodobě přístup, nebo který mu nepatří, je kupní smlouva uzavřena odesláním Rekapitulace Provozovatelem na emailovou adresu Zákazníkem uvedenou. Zákazník se nemůže dovolávat nesprávnosti takové emailové adresy vůči Provozovateli a kupní smlouva je se Zákazníkem uzavřena i přes to, že mu Rekapitulace nebyla doručena.
5.3. Lhůta pro dodání zboží Zákazníkovi je vždy o sedm dní delší, než je údaj o dostupnosti zboží umístěný vždy u jednotlivého zboží na Eshopu.
5.4. Vlastnictví zboží přechází na Zákazníka okamžikem, kdy může se zbožím disponovat, tedy zejména osobním převzetím v sídle Provozovatele, nebo doručením poštovní službou.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU
6.1. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží a to bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy lze provést zasláním emailu na email Provozovatele nebo písemně, vždy však s uvedením jména a příjmení, čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu, kam mají být zaslány peněžní prostředky.
6.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese Zákazník náklady na dodání zboží zpět Provozovateli.
6.3. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Zákazník Provozovateli zaslat veškeré zboží, které od Provozovatele v rámci kupní smlouvy obdržel a v nezměněné kvalitě, a to bezodkladně od odstoupení, nejpozději do 14 dnů. Pokud nebude zboží v této lhůtě alespoň odesláno, nebude na takové odstoupení brán zřetel a zásilka se zbožím nebude Provozovatelem převzata.
6.4. Zásilka se zbožím musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém byla převzata Zákazníkem při doručení. Ke zboží bude přiložen doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku.
6.5. Pokud bude vrácené zboží jakkoliv poškozeno, má Provozovatel nárok na náhradu škody, která mu tímto vznikla. Zákazníku tak bude vrácena peněžitá hodnota zboží snížená o výši takové škody. Tímto Zákazník souhlasí, aby nárok na náhradu škody Provozovatel započetl vůči nároku Zákazníka na vrácení peněžních prostředků v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy.
6.6. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy v souladu s bodem 6.1. těchto OP, vrátí Provozovatel Zákazníkovi ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy se o odstoupení dozvěděl, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Zákazníka na základě kupní smlouvy přijal, ne však dříve, než Zákazník Provozovateli zboží předá nebo prokáže jeho odeslání zpět Provozovateli.
6.7. Vrácení peněžních prostředků proběhne jejich zasláním na účet Zákazníka. Pokud Zákazník zvolil pro dodání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, budou Zákazníkovi vráceny peněžní prostředky v hodnotě nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží.
6.8. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě:
6.8.1. zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
6.8.2. zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,
6.8.3. zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6.8.4. zboží dodávaném v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


7. ZPŮSOBY PLATBY ZA ZBOŽÍ
7.1. Veškeré způsoby platby za zboží lze vybrat po výběru způsobu dodání zboží. Na základě výběru způsobu dodání bude určen některý ze způsobů platby za zboží. Není-li uvedeno na Eshopu při volbě způsobů platby jinak, jsou způsoby platby zahrnuty v ceně dopravy.
7.2. Jednotlivé způsoby platby za zboží a způsoby dodání zboží se vzájemně doplňují, proto lze zboží zaplatit pouze způsobem, který umožňuje Eshop v konkrétní kombinaci se způsobem dodání. Jiné způsoby platby lze dohodnout s Provozovatelem.


8. ZPŮSOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ:
8.1. U osobního převzetí je možné Objednávku vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. Informace, zda je zboží skladem je vždy umístěna u specifikací konkrétního zboží na Eshopu. V ostatních případech bude Zákazník informován emailem. Objednávky lze vyzvedávat od Po-Pá od 09:00-12:00, 13:00-18:00, mimo tuto dobu po dohodě s Provozovatelem.
8.2. Osobní převzetí se považuje za nejlevnější způsob dodání zboží.
8.3. U způsobu dodání prostřednictvím společnosti PPL je účtováno poštovné ve výši uvedené při vytváření Objednávky. Poštovné obsahuje možnost telefonického kontaktování Zákazníka pro případnou změnu doby či místa dodání zboží.
8.4. U způsobu dodání prostřednictvím České pošty je účtováno poštovné ve výši uvedené při vytváření Objednávky. Poštovné nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude Zákazník zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a Provozovatel nemá žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je omezena vnitřními předpisy České pošty.
8.5. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.
8.6. Pokud nebude možné dodat zboží způsobem, který Zákazník zvolil, bude o tom Zákazník včas informován.
8.7. Pokud je doručený balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, je Zákazník povinen uplatnit reklamaci či jiné právní nároky přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Provozovatel odpovědnost.
8.8. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.


9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (ZE ZÁRUKY)
9.1. Spolu se zbožím je vždy dodáván daňový doklad k pořízenému zboží (dále jen „Faktura“). Záruční doba na zboží je dvouletá a začíná běžet dnem uvedeným na Faktuře. Záruční doba může být Provozovatelem prodloužena. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou je zboží reklamováno u Provozovatele.
9.2. Veškerá práva z vadného plnění (ze záruky) lze uplatnit pouze způsobem uvedeným v článku 10. Těchto OP.
9.3. Zákazník je povinen uplatnit u Provozovatele práva z vad (ze záruky) bezodkladně potom, co vadu zjistí. Pokud tak neučiní, nemusí být reklamaci Provozovatelem vyhověno.
9.4. V případě, že bude na zboží odhalena vada, nebo zboží nemá vlastnosti deklarované Provozovatelem, pak:
9.4.1. bude zboží opraveno, aby mohlo být nadále užíváno vzhledem k jeho povaze, nebo
9.4.2. bude poskytnuta Zákazníkovi přiměřená sleva na dané zboží a po dohodě se Zákazníkem mu bude zboží vráceno zpět, nebo
9.4.3. bude zboží vyměněno za nové, nebo
9.4.4. budou Zákazníkovi vráceny peníze (odstoupení Zákazníka od kupní smlouvy).
9.5. O způsobu provedení reklamace zboží (bod 9.4. těchto OP) rozhoduje vždy Provozovatel v souladu s těmito OP a tak, aby byl zvolen nejvhodnější způsob vzhledem k povaze zboží, přičemž zároveň dbá zřetel na způsob reklamace preferovaný Zákazníkem.
9.6. Práva z vadného plnění (ze záruky) se nevztahují na zboží:
9.6.1. prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
9.6.2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo
9.6.3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem. U používaného zboží je záruční doba jednoletá, nedohodne-li se Provozovatel se Zákazníkem jinak.
9.7. Nemá-li zboží při převzetí nebo nejpozději do šesti měsíců od převzetí Zákazníkem vlastnosti obvyklé jeho charakteru nebo jiné zvláštní vlastnosti deklarované Provozovatelem, může Zákazník požadovat:
9.7.1. dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
9.7.2. pokud se vada týká pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
9.8. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
9.9. V případě odstoupení Zákazníka od kupní smlouvy v souladu s tímto článkem OP, budou Zákazníku vráceny peníze zaplacené za zboží. Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených těmito OP nebo zákonem.
9.10. Zákazník má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době (30 dní) nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.
9.11. Právo z vadného plnění (ze záruky) Zákazníkovi nenáleží, pokud:
9.11.1. při uzavření kupní smlouvy Zákazník věděl, že zboží má vadu, anebo
9.11.2. vadu zboží Zákazník sám způsobil neodborným zacházením, používáním v rozporu s instrukcemi výrobce či jiným užíváním nevhodným způsobem.
9.12. Jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu (se slevou) nebo o zboží použité, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu nebo opravu zboží.
9.13. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.


10. REKLAMAČNÍ ŘÁD
10.1. Reklamované zboží musí být předáno k posouzení oprávněnosti reklamace bezodkladně po zjištění závady; zboží musí být:
10.1.1. čisté,
10.1.2. zabalené do původního obalu nebo jiného vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození zboží,
10.1.3. opatřeno originálem záručního listu a ostatními dokumenty, které byly ke zboží přiloženy při jeho oddání Provozovatelem,
10.1.4. opatřeno průvodním dopisem s popisem konkrétní vady a emailem Zákazníka, pokud nebyl daný popis vady zaslán emailem na emailovou adresu Provozovatele. V dopise Zákazník rovněž uvede preferovaný způsob řešení reklamace.
10.2. V případě, že zboží nesplňuje podmínky uvedené v bodu 10.1. těchto OP, je Provozovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zjednání nápravy.
10.3. Reklamaci zboží lze provést těmito způsoby:
10.3.1. zasláním zboží na adresu Provozovatele. Náklady na dopravu zboží hradí Provozovatel. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží prosím pojistěte na jeho pořizovací hodnotu.
10.3.2. Dodáním zboží osobně na adresu Provozovatele nebo na jiné místo po předchozí domluvě s Provozovatelem.
10.4. O obdržení reklamovaného zboží bude Zákazník informován emailem, případně písemně na adresu Zákazníka. Spolu s informací o obdržení zboží obdrží Zákazník reklamační protokol s uvedením Zákazníkem vytyčených vad a data uplatnění nároků z vadného plnění.
10.5. Provozovatel má ze zákona lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace zboží. Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy je o způsobu vyřízení Zákazník informován. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován e-mailem, případně písemně.
10.6. Jakmile je reklamace vyřízena, je zboží zasláno zpět Zákazníkovi. Zákazník je povinen si zboží vyzvednout. Pokud je zboží dopravováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je Zákazník povinen si zboží převzít. V opačném případě je Provozovatel oprávněn účtovat si skladné.
10.7. Pokud výrobce zboží dojde k závěru, že zboží má vady z důvodů na straně Zákazníka, zejména způsobené nevhodnou manipulací, úmyslným poškozením apod., nebude Zákazníku reklamace uznána a zboží mu bude zasláno zpět. Provozovatel může nárokovat na Zákazníkovi náklady na vyřízení reklamace a to nejméně ve výši nákladů na obdržení zboží k reklamaci a jeho opětovného doručení Zákazníkovi.

11. PLATNOST, ÚČINNOST, ZMĚNA PODMÍNEK

11.1. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 4. 2014.
11.2. Pro vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem se užijí vždy obchodní podmínky platné a účinné ke dni uzavření kupní smlouvy.
11.3. Stane-li se některé z ustanovení těchto OP neplatné nebo neúčinné, zavazují se Zákazník a Provozovatel, kteří jsou vázáni těmito OP, nahradit takové ustanovení ustanovením platným a účinným, nejlépe odpovídajícím smyslu a účelu původního ustanovení.
11.4. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.
11.5. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit obchodní podmínky dle jeho potřeb a dle platného práva.
11.6. Při vytváření Objednávky, před jejím konečným odesláním, tedy učiněním závazné Objednávky, je Zákazník vyzván ke stvrzení toho, že se seznámil s OP, zejména s právy z vadného plnění a způsobu jejich uplatnění, a že jim rozumí. Na tyto OP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Zároveň tvoří přílohu Rekapitulace.
11.7. Práva mezi Zákazníkem a Provozovatelem neupravená těmito OP se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením našich obchodních podmínek.

Váš Moto MX shop